Previous
Previous Product Image

Der Waschkönig Bora Bora 4L – 133WL

199,00  159,00  včetně DPH
Next

Savo Odstraňovač skvrn na prádlo universal 450g

169,00  125,00  včetně DPH
Next Product Image

Waschkönig Oxy Kraft odstraňovač skvrn 750 g

79,00  69,00  včetně DPH

Waschkönig Oxy Kraft Fleckentferner je ideální pomocník při odstraňování zaschlých a odolných skvrn. Obsahuje aktivní kyslík, který intenzivně působí a  odstraňuje i odolné skvrny na prádle. Velmi účinný při odstranění skvrn od kávy, čaje, džusu, vína, trávy, bláta, ovoce, zeleniny, coly, inkoustu atd.

  • Může být použit buď jako přísada do prášku, nebo se nanáší přímo na  skvrny.
  • Vhodný pro praní a namáčení barevných i bílých textílií.
  • Neobsahuje chlór, takže je bezpečný pro barevné tkaniny.
  • Použití v automatické pračce, ruční mytí a namáčení.
  • Účinkuje již při nízkých teplotách.

Dávkování pro praní:
1 odměrka (30g) přidejte k pracímu prášku. Pro zaschlé skvrny použijte 2 odměrky.

Dávkování pro namáčení:
přidejte 1 odměrku na 4L teplé vody (max 40 °C). Pro zaschlé skvrny 2 odměrky.

Barevné prádlo máčejte cca 1h, bílé prádlo asi 5h. Po skončení máčení prádlo vyperte obvyklým způsobem. Pro rychlou eliminaci skvrn přidejte 1 odměrku odstraňovače skvrn do 0,5 L teplé vody (max 40°C) a čištěnou část nechte cca 30 minut máčet. Poté prádlo vyperte obvyklým způsobem. Roztoz odtraňovače skvrn a  vody nenechávejte v uzavřené nádobě – unikající kyslík může vést k prasknutí nádoby. Nepoužívejte na vlnu, hedvábí a kůži!

Složení:
30 % a více bělící činidla na bázi kyslíku, méně než 5% aniontové povrchově aktnivní látky, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, méně než 5% fosfáty, optické rozjasňovače, enzymy.

Bezpečnostní upozornění

GHS02 - hořlavé látkyGHS02 – hořlavé látky GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 – korozivní a žíravé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 – dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3).

H272 Může zesílit požár; oxidant.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

Shopping cart

0

No products in the cart.