Previous
Previous Product Image

Waschkönig Oxy Kraft odstraňovač skvrn 750 g

79,00  69,00  včetně DPH
Next

Odstraňovač skvrn 750 g sypký Dr. House

59,00  54,00  včetně DPH
Next Product Image

Savo Odstraňovač skvrn na prádlo universal 450g

169,00  125,00  včetně DPH

Savo práškový odstraňovač skvrn univerzální na praní. Vhodný na všechny druhy prádla. Účinně odstraňuje např. skvrny od  oleje.

Složky detergentů:
méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky, bělící činidla na bázi kyslíku, parfum, alpha-isomethyl ionone.

Bezpečnostní upozornění

GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 – korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

perkarbonát sodný, metasilikát sodný, alkylbenzensulfonát sodný

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Shopping cart

0

No products in the cart.