Previous
Previous Product Image

Savo Dezinfekce bez chloru antibakteriální sprej, 700 ml

64,00  včetně DPH
Next

Savo bez chloru na vodní kámen, 700 ml

74,00  64,00  včetně DPH
Next Product Image

Savo bez chloru víceúčelový sprej bezoplachový, 700 ml

74,00  64,00  včetně DPH

Savo Víceúčelový sprej je tekutý čisticí a dezinfekční přípravek ve spreji bez chloru je vhodný na omyvatelné povrchy v celé domácnosti.

Vlastnosti Savo víceúčelový sprej:

  • Přípravek příjemně voní.
  • Jeho bezoplachové složení čistí a zároveň dezinfikuje různé povrchy v  koupelně a kuchyni.
  • Přípravek je vhodný i na kovové povrchy.
  • Zároveň pomáhá odstraňovat alergeny (způsobené prachem, pylem, přítomností psa nebo kočky).

Použití Savo:

Nastříkejte rovnoměrně na čištěný povrch a setřete vlhkým hadříkem. Pro zajištění antibakteriálního účinku nechte působit 5 minut. V případě silného znečištění nechte působit 15 minut. Nepoužívejte na mramor. Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Pokud jste na povrch použili jiný přípravek, opláchněte jej, než použijete tento přípravek. Odstraňte obal v souladu s  platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.

Upozornění:
Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Bezpečnostní upozornění

GHS07 - dráždivé látkyGHS07 – dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Shopping cart

0

No products in the cart.