Previous
Previous Product Image

Der Waschkönig prací gel universal 4,9L

229,00  189,00  včetně DPH
Next

Der Waschkönig Bora Bora 4L – 133WL

199,00  159,00  včetně DPH
Next Product Image

ROBETA Prací prášek 9kg

149,00  119,00  včetně DPH

Popis

Universální prací prášek pro namáčení, předpírku a praní všech typů tkanin, ale ne pro vlnu a hedvábí. Je použitelný při všech teplotách. Neobsahuje fosfáty. Bezpečnostní upozornění:     Varování Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Shopping cart

0

No products in the cart.