Previous
Previous Product Image

Real na plochy 550 g

69,00  54,00  včetně DPH
Next

Real antikalk univerzální čistič 550 g rez, vodní kámen

69,00  54,00  včetně DPH
Next Product Image

Real Kuchyně univerzální odmašťovač, 550 g

69,00  54,00  včetně DPH

Prostředek se silným čisticím odmašťujícím efektem, obsahuje pomerančový extrakt, který rozpouští olejetukynečistoty a zároveň ošetřuje povrchy. Parfemace směs exotických citrusů.

Použití Real Kuchyně univerzální odmašťovač:

Lze použít na čištění nenasákavých povrchů – pracovní desky, odsavače par, sporáky, mikrovlnné trouby, obklady, dveře, kuchyňské skříňky, stoly, židle, grily, zahradní nábytek, okenní rámy, povrchy v dílně. Vhodný i na  dřevo.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 – korozivní a žíravé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 – dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Isotridecanol, ethoxylated; Undecanol, ethoxylated; D-Limonene

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Shopping cart

0

No products in the cart.