Previous
Previous Product Image

Real Green Clean Plochy univerzální čistící prostředek, 500 ml

49,00  39,00  včetně DPH
Next

Madel Winnis Piatti Lime, hypoalergenní prostředek na ruční mytí nádobí, 500 ml

49,00  41,00  včetně DPH
Next Product Image

Real Green Clean prostředek na mytí nádobí, 500 g

39,00  včetně DPH

Mycí prostředek se silnou odmašťující silou tvorbou bohaté pěny. Zanechává nádobí čisté a zářivě lesklé. V  standardizovaném talířovém testu dosáhl velmi dobrých výsledků.

Použití Real Green Clean nádobí:

Nejmyjte nádobí pod tekoucí vodou, ale napusťte ji do dřezu a přidejte doporučenou dávku prostředku. Vhodný pro domácnosti s čističkami vod. S  příjemnou svěží parfemací.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 – korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Sulfonové kyseliny, C14-17-sek.alkan, sodné soli;Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

Shopping cart

0

No products in the cart.