Previous
Previous Product Image

Jar Active Foam pěna na nádobí, 350 ml

89,00  79,00  včetně DPH
Next

Jelen Brusinka prostředek na nádobí, 500 ml

39,00  včetně DPH
Next Product Image

Jelen na nádobí Kapradí s balzámem na ruce, 500 ml

39,00  včetně DPH

Jelen na nádobí si poradí se špínou i mastnotou, která se usadila na  nádobí. K pokožce ale zůstává co nejšetrnější – tu nejlepší péči zajišťují výtažky z kapradí a glycerin, který dbá o to, aby pokožka nevysychala.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 – dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Shopping cart

0

No products in the cart.