Previous
Previous Product Image

MAX Power Prací gel na barevné prádlo Color 4 l, 53 dávek

99,00  79,00  včetně DPH
Next

Ariel Allin1 Pods + Unstoppables Kapsle Na Praní 13 Praní

119,00  99,00  včetně DPH
Next Product Image

Herr Klee C.G. Color 120PD/10kg

249,00  včetně DPH

Oblíbený prací prášek na barevné prádlo s  dlouhotrvající svěží vůní ve výhodném ekonomickém balení. Dosahuje výborných pracích prostředků při odstraňování odolných skvrn při běžném pracím programu a  chrání barvy vašeho oblečení. Obsahuje změkčující přísady, čímž šetří energii a  životní prostředí. Chrání pračku před usazováním vodního kamene.

  • vhodný pro praní v pračce i v ruce
  • teplotní rozsah praní od 30 do 95 stupňů
  • počet dávek 120
  • balení 10 kg
  • německá kvalita

Upozornění:
Dráždí oči, skladujte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při požití nevyvolávejte zvracení, dítěti hrozí nebezpečí vdechnutí vytvořené pěny, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte toto upozornění.

Bezpečnostní upozornění

GHS07 - dráždivé látkyGHS07 – dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

5 % nebo více, avšak méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky, 5 % nebo více, avšak méně než 15 %. neiontové povrchově aktivní látky, 5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku. Křemičitany a enzymy, optické zjasňovače, regulátory pěnivosti, parfém.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Shopping cart

0

No products in the cart.